Teknik Komite
17.01.2019    |    3,366

(1) Teknik Komite; a) DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının ülkemizce uygulanmasının takibi ile gerekli kapasite ve ihtiyaçların tespit edilmesi,

b) Ülkemizde ve DTÖ üyesi diğer ülkelerde Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin karşılaşılan sorunların ele alınarak bunların çözümüne yönelik somut öneriler geliştirilmesi ile bu sorunların Sekretarya tarafından ülkelerin Ulusal Danışma Noktalarına bildirilmesinin sağlanması ve DTÖ üyesi diğer ülkelerden iletilebilecek sorunların ele alınması,

c) Ticaretin kolaylaştırılması alanındaki uluslararası uygulamalar ile en iyi ülke uygulamalarının takip edilmesi ve bunların mevcut şartlar dikkate alınarak ülkemize uyarlanmasına yönelik gerekli çalışmaların yapılması,

d) Ticaretin kolaylaştırılması kapsamında ülkemiz dış ticaret süreçlerini etkileyen düzenlemelerin ve prosedürlerin gözden geçirilmesi, uluslararası kuruluşlar nezdinde görüşülen ticaretin kolaylaştırılması alanında anlaşma, tavsiye kararı, standartlar hakkında ülke pozisyonu için tavsiyelerde bulunulması,

e) Ticaretin kolaylaştırılması alanında anket, saha araştırması, çalışma ziyareti ve teknik çalışmalar yapılması veya yaptırılması ile

f) Maddede belirtilen amaçlar kapsamında olabilecek diğer hususlara ilişkin taslak Genel Kurul Kararlarının hazırlanması çerçevesinde teknik düzeydeki çalışmaları yürütür ve söz konusu çalışmaları Genel Kurula sunar.

(2) Teknik Komite, Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü eş başkanlığında Kurul üyesi Bakanlıkların en az Daire Başkanı düzeyinde, üye Kurum ve Kuruluşların ise Daimi Temas Noktalarının belirleyeceği karar alma yetkisine haiz temsilcilerinden oluşur.

(3) Teknik Komite, Komite üyelerinden birinin Sekretaryaya yazılı talebi ve eş başkanların onayı üzerine Sekretarya tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(4) Teknik Komite, yılda en az iki defa üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Eş başkanlar, re’sen veya üyelerden birinin yazılı başvurusu üzerine Teknik Komiteyi olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(5) Teknik Komitenin olağan toplantı gündemi, üyelerin görüşü alınarak Sekretarya tarafından hazırlanır ve toplantıdan en az on beş gün önce Teknik Komite eş başkanlarının onayına 4 sunulur. Eş başkanlar tarafından onaylanan olağan toplantı gündemi, toplantı tarihi ve yeri, toplantı tarihinden en az on gün önce üyelere bildirilir.

(6) Teknik Komite gerekli gördüğü takdirde, belirli konularda daimi/ad hoc alt Çalışma Grupları oluşturabilir. Çalışma Grupları tarafından alınacak tavsiye kararları, Sekretarya aracılığıyla Teknik Komiteye sunulur.

(7) Teknik Komite kararları oybirliğiyle alınır. Oybirliği sağlanamadığı durumlarda, tavsiye kararları toplantı yeter sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Karşı oy kullanan üyeler, gerekçelerini karara yazarlar. Kararlar, tutanak haline getirilir ve üyeler tarafından imzalanır.

(8) Teknik Komite tarafından alınan kararlar, Sekretarya tarafından Genel Kurul onayına sunulur.